Avtalevilkår

Avtalevilkår

Generelle og særskilte vilkår.

Generelle vilkår

Kunden er ansvarlig for at innhold og materiell ikke er lovstridig, og ikke bryter noen form for immaterielle rettigheter. Kunden skal holde Solid Media AS skadesløs for ethvert krav mot, som følge av, kundens valg av profilering og eventuelle krav som oppstår som følge av brudd på gjeldende rettsregler og inngripen i tredjemanns rettigheter.

Informasjon om fakturering er beskrevet på avtalens forside.

Ved forsinket betaling, godkjent betalingsutsettelse, eller inngåelse av nedbetalingsavtale vil renter og purregebyr påløpe iht. lov om forsinket betaling. Ved manglende betaling vil utestående oversendes til Solid Media AS sin inkassopartner.

Priser justeres automatisk ved fornyelse iht. Solid Media AS sine til enhver tid gjeldende priser, med mindre annet er avtalt.

Alle priser er angitt i NOK og er eks. MVA.

Avtalen er løpende og fornyes automatisk ved utløp med tilsvarende periode som opprinnelig avtalt med mindre avtalen sies opp senest 30 dager før avtaleperiodens utløpsdato. Eventuell oppsigelse skal skje skriftlig per e-post til admin@solidmedia.no. For løpende avtaler uten bindingstid gjelder en oppsigelsestid ihht de særskilte vilkårene for det aktuelle produktet med mindre annet avtales.

Løsningene fra Solid Media AS leveres i plattformer som eies, distribueres og oppdateres av tredjepart (f. eks sosiale medier, nettsteder og tredjeparts programvare). Vi garanterer at våre løsninger vises og fungerer som avtalt og med full funksjonalitet ved leveranse. Solid Media AS fraskriver seg ansvaret for eventuell fremtidig feilaktig visning eller begrenset funksjonalitet forårsaket av oppdateringer gjennomført av tredjepart.

Her er link til Solid Media’s personvernerklæring 

Enhver tvist i forbindelse med denne avtalen skal løses etter norsk rett og med Oslo byrett som rettsverneting.

Generelle Vilkaar 0.4

Særskilte vilkår

Ved avtaleinngåelse faktureres kunden 100 % av beløpet ift. oppstart og første måned av annonseringen. Løpende annonsering faktureres månedlig forskuddsvis den 15. med 14 dagers forfall. Dersom nødvendig materiell ikke er mottatt fra kunden innen avtalt oppstart, kan Solid Media AS fakturere det totale ordrebeløpet. Faktisk bruk per måned kan variere, men månedsbudsjettene settes til å bruke avtalens totalbeløp under avtaleperioden. Ved avtaleinngåelse binder kunden seg til å bruke dette totalbeløpet.

Ved design av annonser til bruk på Google er to runder med endringer etter oversendt forslag inkludert. Skal det gjøres flere endringer utover disse to rundene med korrektur, påløper 1250 kr pr runde som vil bli fakturert i etterkant.

Om annonsering i Google sitt displaynettverk:
Solid Media jobber for å rette annonser mot målgrupper som passer våre kunder, uavhengig av hvilke nettsteder de ulike brukerne i målgruppen besøker. For å redusere sannsynligheten for at dine annonser vises i en uønsket kontekst utelukker vi nettsteder som anses å være spam ved å inkludere disse i vår svarteliste. Svartelisten oppdaterer vi løpende blant annet ved hjelp av nettsteder som faktisk.no, Politifact og Storyzy. Gi oss beskjed dersom du oppdager at dine annonser blir vist på en uønsket nettside så kan vi utelukke denne.
Solid Media tar ikke politiske standpunkter på vegne av våre kunder. Dersom man ikke ønsker å vise annonser på nettsider med politisk innhold eller andre kontroversielle temaer må dette varsles til rådgiver.

Priser justeres automatisk ved fornyelse iht. Solid Media AS sine til enhver tid gjeldende priser, med mindre annet er avtalt. Ved økning av månedlig budsjett for Google-annonsering vil kostnaden for drift og optimalisering økes i henhold til SMG’s gjeldende priser.

For Google pakker gjelder en oppsigelsestid på 3 måneder regnet fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt hos Solid Media AS.

Solid Media forbeholder seg retten til å stanse annonsering ved manglende innbetaling eller brudd på øvrige avtalevilkår.

Solid Media er offisiell Google Partner. Vennligst se gjennom Google sin guide for hvordan jobbe med tredjepartsbyråer: https://www.google.com/adwords/thirdpartypartners/

Særskilte vilkår for eventuelle tilleggsprodukter fremgår i avtalen.

Saerskilte Vilkaar - 1. Google Pakker 4.0

Solid Media forbeholder seg retten til å stanse annonsering ved manglende innbetaling eller brudd på øvrige avtalevilkår.

Ved design av annonser til bruk på Facebook og Google er to runder med endringer etter oversendt forslag inkludert. Skal det gjøres flere endringer utover disse to rundene med korrektur, påløper 1250 kr pr runde som vil bli fakturert i etterkant.

Ved oppsett av RDA (Responsive Display Ads) brukes kombinasjoner av bilde og tekst som er mottatt fra kunde. Sammensetning av bilde og tekst til annonser er automatisert gjennom bruk av løsninger gjort tilgjengelig fra Google. Ved kjøp av dette produktet er man derfor innforstått med at annonsene kan variere fra eksempler man tidligere har sett.

Ved søkeordsannonsering gjennom Bing forutsetter det også at Solid Media kjører søkeannonsering gjennom Google Ads. Annonsebudsjett for Bing blir trukket fra annonsebudsjett satt til Google Ads annonsering.

For Annonsering gjelder en oppsigelsestid på 3 måneder regnet fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt hos Solid Media AS.

Særskilte Vilkår – 2. Annonsering 6.0

Henvendelser rettes til den rådgiveren som leverandøren har stilt til disposisjon for kunde. Tjenesten inkluderer inntil det antall timer som er angitt i kontrakten.

Det løpende beløpet faktureres uavhengig av faktisk bruk.

Bruk av design- og utviklingsressurserer er ikke inkludert.

Last ned særskilte vilkår – 3. Rådgivning

Leveranse av de bestilte løsninger forutsetter at leverandør gis nødvendige tilganger for å få gjennomført avtalt bestilling.

Ved kjøp av teknisk oppsett der det kreves implementering av script/kode på kundens nettsted, er leverandør ansvarlig for å sette opp og sende avtalt script/kode til kunde. Kunden er selv er ansvarlig for å implementere script/kode på den aktuelle nettsiden der script/kode skal brukes når det er mottatt av leverandør.

Når det gjelder oppsett av produkt feed og Merchant Center for oppsett av Google Shopping, tas det forbehold om at produktinformasjonen oppfyller Googles krav for Google Shopping.

Oppsett av manuell feed for Google Shopping begrenser seg til max. 20 produkter. Kunden må oppgi nødvendig info og fylle inn Google Spreadsheet med rådgiver. Kunden er selv ansvarlig for å oppdatere spreadsheet om det skal gjøres endringer iht. produkter etter den manuelle feeden er levert.

Dersom nødvendige tilganger ikke blir gitt innen 14 dager fra første påminnelse, kan Solid Media AS fakturere det totale ordrebeløpet.

Leverandør forplikter seg til å forvalte mottatt informasjon og tilganger på en forsvarlig måte.

Leverandør tar ikke ansvar for feil som kan oppstå på kundens plattformer der feilen ikke er naturlig tilknyttet arbeidet som er utført.

Særskilte vilkaar – 4. Teknisk oppsett

Omfanget av konsulentbistanden

Solid Media (SM) skal yte faglig bistand – heretter kalt Bistanden – i forbindelse med søkemotoroptimalisering for Kunden.

I den utstrekning Kunden ønsker det, kan SM bistå med leveranser ut over disse aktivitetene. Dette vil da faktureres til timepris spesifisert i punkt 4.1, med mindre annet avtales skriftlig.

Varighet og igangsettelse

Arbeidet påbegynnes etter avtale og løper fortløpende.

Endringer av avtalen

Endringer av eller tillegg til avtalen – herunder Bistandens innhold eller omfang – skal avtales skriftlig.

Oppsigelse

Avtalen er underlagt 6 eller 12 måneders binding avhengig av hvilket SEO-produkt som er kjøpt. Dette fremkommer under “Avtaletid” på avtalens forside. Avtalen er gjensidig oppsigelig med 3 måneders oppsigelsesfrist. Oppsigelse kan skje underveis i bindingstiden, slik at den totale avtaleperioden ikke blir mer enn 6 eller 12 måneder totalt. Oppsigelsesperioden regnes fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt hos Solid Media AS

Partenes plikter

SMs plikter

SM er leid inn med tanke på å øke Kunden sin synlighet i Google. SM skal gjennomføre et selvstendig og effektivt arbeid, med mål om å gi Kunden gode plasseringer for relevante søkefraser i Google.

SM skal lojalt samarbeide med Kunden, og ivareta Kundens interesser.

Henvendelser fra Kunden skal besvares uten ugrunnet opphold.

SM skal uten ugrunnet opphold varsle om forhold SM forstår eller bør forstå kan få betydning for Bistandens gjennomføring, herunder eventuelle forventede forsinkelser.

Kundens plikter

Kunden skal lojalt medvirke til Bistandens gjennomføring.

Henvendelser fra SM skal besvares uten ugrunnet opphold.

Kunden skal uten ugrunnet opphold varsle om forhold Kunden forstår eller bør forstå kan få betydning for Bistandens gjennomføring, herunder eventuelle forventede forsinkelser.

Ordinær timepris utover prosjekts avtalte rammer er 1.490 kr eks. mva.

Opphavs- og eiendomsrett

Partene beholder sine respektive eiendomsretter, opphavsrett og andre relevante materielle og immaterielle rettigheter, med mindre annet er avtalt og med de begrensninger som følger av annen avtale eller ufravikelig lov.

SM beholder rettighetene til egne verktøy, presentasjoner, rapporter, analyser og metodegrunnlag. Begge parter kan også utnytte generell kunnskap (know-how) som ikke er taushetsbelagt som de har tilegnet seg i forbindelse med Bistanden.

Mislighold

Blir ikke Bistanden utført som avtalt, jf punkt 1.1 og punkt 3.1, eller SM for øvrig ikke overholder sine plikter, og det ikke skyldes Kunden eller force majeure, kan Kunden kreve tilbakebetalt vederlag og kostnader som SM har mottatt med fradrag for eventuell nytte Kunden har hatt av Bistanden.

Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Tapt fortjeneste, tapt omsetning og tapte forventede besparelser anses som indirekte tap.

Erstatningen er begrenset til et beløp som tilsvarer avtalt vederlag ekskl. merverdiavgift eller et avtalt øvre estimat for Bistanden.

Er ikke mislighold påberopt innen rimelig tid etter at det ble eller burde vært oppdaget, tapes retten til å gjøre gjeldende sanksjoner som følge av misligholdet.

Force majeure

Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll som gjør det umulig å oppfylle plikter etter denne avtalen og som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal motparten varsles om dette så raskt som mulig. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom.

Motparten kan i force majeure-situasjoner bare heve avtalen med den rammede parts samtykke, eller hvis situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 90 (nitti) kalenderdager regnet fra det tidspunkt situasjonen inntrer, og da bare med 15 (femten) kalenderdagers varsel.

I forbindelse med force majeure-situasjoner har partene gjensidig informasjonsplikt overfor hverandre om alle forhold som må antas å være av betydning for den annen part. Slik informasjon skal gis så raskt som mulig.

Last ned særskilte vilkår – 5. SEO

Ved registrert innbetaling avtales tid for oppstarsmøte (på telefon) mellom Solid Media AS og kunden.

Dersom nødvendig materiell ikke er mottatt fra kunden innen 14 dager fra første påminnelse, kan Solid Media AS fakturere det totale ordrebeløpet.

Ved bestilling av Facebook-faner står kunden selv ansvarlig for å oversende nødvendig informasjon så som bilder, tekster og øvrig innhold. Leverandør påbegynner arbeidet først etter at denne informasjonen er mottatt.

Last ned særskilte vilkår – 8. Facebookside

Oppsett av enkel landingsside inkluderer design, programmering og innholdsoppsett inntil 7 timer. Solid Media plikter om å varsle om det er fare for at estimatet på 7 timer overstiges. Solid Media forbeholder seg retten til å etterfakturere all medgått tid over 7 timer dersom overskridelsen har blitt varslet og ikke ettertrykkelig skyldes forhold på Solid Medias side. Timespris som gjelder for eventuell etterfakturering er NOK 1250,-/time

Ved design av landingsside inkluderes to runder med endringer etter oversendt designforslag, dog innenfor opprinnelig tidsramme. Skal det gjøres flere endringer utover disse to rundene med korrektur, påløper 1250 kr pr runde som vil bli fakturert i etterkant. Dersom det ønskes endringer i design eller funksjonalitet etter at design er godkjent, vil dette bli fakturert per time.

Kunde er selv ansvarlig for å sende Solid Media avtalt materiell og innhold, samt tilgang til domene for at Solid Media skal få startet arbeidet med å sette opp og lansere siden. Hvis leveringen av materiell til Solid Media blir forsinket iht. avtale, kan levering av sluttprodukt bli forskjøvet.

Leveranse av de bestilte løsninger forutsetter at leverandør gis nødvendige tilganger for å få startet arbeidet og gått live med siden. Leverandør forplikter seg til å forvalte mottatt informasjon og tilganger på en forsvarlig måte. Leverandør tar ikke ansvar for feil som kan oppstå på kundens plattformer der feilen ikke er naturlig tilknyttet arbeidet som er utført.

Kunden er ansvarlig for å peke domenet til de navneservere (DNS) som selskapet utpeker. Dersom dette ikke er mulig vil vi foreslå alternativ løsning før siden driftsettes.

Særskilte vilkaar – 11. Enkel landingsside