Avtalevilkår

Generelle og særskilte vilkår.

Gå til særskilte tjenestevilkår for annonsering, rådgivning, teknisk oppsett og SEO.

Generelle vilkår

1. Innledning

1.1 Disse Generelle Vilkårene regulerer rettighetene og forpliktelsene mellom Solid og Klienten og er akseptert og har bindende virkning fra Oppdragsbekreftelsens signeringsdato.

1.2 Solid er kun bundet av skriftlige bestillinger og endringer og disse skal inneholde alle opplysninger som er nødvendige for å utføre Bistanden. Alle bestillinger og endringer skal skriftlig bekreftes av Solid.

1.3 Ved motstrid skal følgende tolkningsprinsipper legges til grunn:

a) Oppdragsbekreftelsen skal gå foran de Generelle og Særskilte Vilkårene.
b) Særskilte Vilkår skal gå foran de Generelle Vilkårene.

2. Definisjoner

2.1 I Avtalen skal følgende forkortelser og begreper ha følgende betydning:

a) «Aggregert data» betyr Klientdata, statistikk og annen ikke-personlig informasjon som er innsamlet i forbindelse med Bistanden og deretter anonymisert av Solid.
b) «Avtalen» betyr Oppdragsbekreftelsen, disse Generelle Vilkårene og eventuelle Særskilte Vilkår som gjelder for det produktet/tjenesten som Klienten har bestilt.
c) «Bistanden» betyr den avtalte rådgivningen og leveransen som Solid skal yte og som fremgår av Oppdragsbekreftelsen.
d) «Immaterielle rettigheter» omfatter, men er ikke begrenset til, opphavsrett, forretningshemmeligheter, databaserettigheter, tekniske løsninger, algoritmer, kildekode, metoder, prosesser, prosedyrer, designrettigheter, domenenavn, prototyper, varemerker, servicemerker, patenter, patentsøknader, programvare, knowhow, eller andre proprietære aspekter som nevnt i klausul 8 eller anvendelser av nevnte rettigheter.
e) «Klientdata» betyr digitale data, tekst, bilder, lyd, video, skjemaoppføringer, klikk eller lignende innhold levert av Klienten eller dens brukere til Solid i forbindelsesss med Bistanden.
f) «Klienten» betyr den klienten som er navngitt i Oppdragsbekreftelsen.
g) «Konfidensiell Informasjon» inkluderer, men er ikke begrenset til, all informasjon som ikke er allment kjent og som eies av en Part eller en Tredjepart som Parten har utført oppdrag for, inkludert informasjon om Immaterielle Rettigheter, håndbøker, formler, spesifikasjoner, diagrammer, modeller, personopplysninger, strategi, konsepter, tegninger, idéer, metoder, kildekoder, planer, enheter, forskning og utvikling, teknikker, materialer, programvare, analyse, kundeforhold, teknisk informasjon, finansielle data, driftsinformasjon og andre proprietære aspekter av virksomheten til Parten. All informasjon mottatt eller tilegnet av en Part forut for eller under utførelsen av denne Avtalen, som Parten har grunn til å tro skal være Konfidensiell Informasjon, eller som den andre Parten behandler som Konfidensiell Informasjon, skal anses for å være Konfidensiell Informasjon.
h) «Oppdragsbekreftelsen» betyr det av Solid utstedte avtaledokumentet som inneholder avtalt Bistand, Vederlaget, varighet og andre kommersielle vilkår og som signeres av både Solid og Klienten.
i) «Part» og Partene» betyr henholdsvis enten Solid eller Klienten og begge til sammen.
j) «Solid» betyr det Solid-selskapet som er oppgitt i Oppdragsbekreftelsen.
k) «Tredjepart» betyr en annen part enn Solid og Klienten.
l) «Tredjepartsprodukter» betyr produkter/tjenester levert av en Tredjepart som benyttes av Klienten eller Solid i forbindelse med Bistanden.
m) «Vederlag» betyr det vederlaget som Klienten skal betale til Solid for Bistanden i henhold til Oppdragsbekreftelsen, inkludert men ikke begrenset til oppstarts- eller engangskostnader, løpende vederlag, utlegg og andre avtalte kostnader.

3. Vederlag

3.1 Med mindre annet fremgår av Oppdragsbekreftelsen er Vederlaget oppgitt i NOK, ekskl. MVA og ikke-refunderbart.

3.2 Hver Part er selv ansvarlig for betaling, regnskap og fradrag for alle skatter, avgifter, forsikringer, trygdeordninger, syke- og feriepenger og andre offentligrettslige forpliktelser, inkludert merverdiavgift, arbeidsgiveravgift, tariffer, bøter, gebyrer eller andre avgifter i forbindelse med betalinger i henhold til denne Avtalen.

3.3 Solid kan justere Vederlaget for løpende ytelser med en måneds skriftlig varsel.

3.4 Dersom det fremgår av Oppdragsbekreftelsen, skal Klienten betale Vederlag for Solids bruk av Tredjepartsprodukter. Vederlaget for eventuelle Tredjepartsprodukter som oppgitt i Oppdragsbekreftelsen er basert på Tredjeparters nåværende priser på tidspunktet for Klientens kjøp. Klienten aksepterer at endringer i priser fra Tredjeparter kan påvirke Solids Vederlag og at disse endringene kan gjøres gjeldende overfor Klienten på faktureringstidspunktet.

3.5 Vederlaget for Tredjepartsprodukter kan være oppgitt i en annen valuta enn NOK i Oppdragsbekreftelsen. Klienten anerkjenner at Solid vil fakturere Tredjepartsproduktene basert på valutakursen som gjelder på faktureringstidspunktet og at Vederlaget oppgitt i Oppdragsbekreftelsen på tidspunktet for avtaleinngåelsen kan reduseres eller økes, avhengig av kursen som gjelder på faktureringstidspunktet.

3.6 Med mindre annet er avtalt er betalingsfrist for alle fakturaer 14 dager regnet fra faktureringsdato.

3.7 Dersom fristen for betaling ikke overholdes, kan Solid kreve forsinkelsesrente beløpende til den til enhver tid høyest tillatte sats etter forsinkelsesrenteloven. Renter vil påløpe fra forfallsdagen som angitt i fakturaen og frem til betaling skjer, med tillegg av eventuelle inkasso- og inndrivelseskostnader.

4. Varighet Og Opphør

4.1 Avtalen trer i kraft på signeringsdato og løper som angitt i Oppdragsbekreftelsen.

4.2 Løpende avtaler løper til de blir skriftlig sagt opp. Dersom ikke annen oppsigelsesfrist er avtalt i Oppdragsbekreftelsen og/eller de Særskilte Vilkårene, er fristen tre måneder regnet fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt hos Solid. Alle oppsigelser skal sendes admin@solidmedia.no.

5. Partenes Samarbeid

5.1 Innenfor rammene av Oppdragsbekreftelsen plikter Solid å:

a) Allokere den tid og de ressurser som kreves for å oppfylle Solids forpliktelser i henhold til Avtalen samt ivareta Klientens interesser.
b) Utføre arbeidet slik at det er i overensstemmelse med beskrivelsen og i henhold til avtalt faglig standard og fremdriftsplan og for øvrig med den aktsomhet og ferdighet som kan forventes fra en part med tilsvarende erfaring som Solid.
c) Sørge for at Solids ressurser har nødvendig faglig standard og opplæring på de områder Klienten trenger for Bistanden. Slik opplæring bekostes av Solid.
d) Tilstrebe å gjengi informasjon så godt som mulig og etter beste evne sørge for at alle tall og rapporter gir et sannferdig bilde av utviklingen.

5.2 Klienten plikter å:

a) Legge til rette for Solids gjennomføring av Bistanden, herunder stille med personell, kompetanse, tid og informasjon som oppfyllelse av denne Avtalens formål nødvendiggjør og som med rimelighet kan kreves.
b) Gi Solid nødvendig fysisk og rettslig tilgang til miljøer som er nødvendig for gjennomføringen av Bistanden, slik som for eksempel Klientens lokaler og tekniske løsninger samt kontoer i markedsførings- og analyseplattformer.
c) Gi Solid tilbakemeldinger på utkast og forslag innen rimelig tid.
d) Gi Solid nødvendige tekniske og kommersielle opplysninger om blant annet domener, nettsider, budsjettering, samt opplysninger av forebyggende karakter om eventuelle spesielle forhold knyttet til Solids ytelse som kan være av betydning for å unngå feilsituasjoner, driftsstans og tap. Klienten har også en varslingsplikt når det er fare for at slike situasjoner kan inntreffe.

5.3 Henvendelser fra en Part skal besvares av den andre Parten uten ugrunnet opphold. Alle henvendelser som gjelder denne Avtalen, skal rettes til Partenes respektive representanter

6. Klientdata

6.1 Klienten har fullt eierskap til Klientdata, inkludert slik data i Solids benytter rapporteringsverktøy, analyseverktøy, og andre Tredjepartsprodukter som benyttes av Solid på Klientens vegne. Klienten har imidlertid ikke systemtilgang og vil ikke gis anledning til å overta rådighet over kontoene til Solids systemer eller Tredjepartsprodukter.

6.2 Klienten skal eie kontoer dersom lisenskostnaden for kontoene ikke direkte eller indirekte er betalt av Solid (f.eks. Google Ads, Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console) og Klienten kan overta slike kontoer ved Avtalens opphør. Eventuelle kostnader knyttet til overføring kan faktureres av Solid med kr 1 490 per time. Så lenge Solids betalingsprofil er tilknyttet kontoene har Solid rett til å begrense Klientens tilgang til budsjettbestilling. Overføring av kontoer er betinget av at Klienten har betalt det samlede Vederlaget til Solid.

6.3 Med mindre annet er avtalt skal Solid kun bruke Klientdata for å utføre Bistanden

6.4 Solid har rett til å fremstille og bruke Aggregert Data for produktforbedringsformål, analyse og support.

7. Immaterielle Rettigheter

7.1 Med mindre annet er uttrykkelig avtalt skal Partene beholde eierskap til Immaterielle Rettigheter som de har utviklet eller som de utvikler, herunder rettigheter som er utviklet eller utvikles på vegne av Parten.

7.2 Med unntak av det som er foreskrevet i Avtalen, gir ingen Part ved implikasjon eller på annen måte den annen Part rett, eierskap, tittel, lisens eller interesse i Immaterielle Rettigheter.

7.3 Partene skal ikke omvendt utvikle («reverse engineer»), dekompilere eller demontere Immaterielle Rettigheter tilhørende den annen Part uten forutgående skriftlig samtykke. Videre skal Partene ikke endre de nevnte Immaterielle Rettighetene på noen måte, herunder utføre modifikasjoner eller forbedringer av rettighetene eller utvikle produkter eller tjenester som er avledet fra Immaterielle Rettigheter tilhørende den annen Part.

7.4 Solid beholder rettighetene til egne verktøy, scripter, metodegrunnlag, presentasjoner, rapporter, analyser og tidligere arbeid som benyttes i Bistanden, og som ikke er betalt av Klienten.

7.5 Begge parter kan utnytte generell opparbeidet kompetanse og erfaring (know-how) som de har tilegnet seg under Avtalen, forutsatt at slik informasjon ikke er å anse som konfidensiell.

7.6 Hver Part plikter å straks underrette den andre Parten dersom det foreligger en overtredelse eller mistanke om overtredelse av denne klausulen.

8. Konfidensialitet

8.1 Partene til Avtalen skal bevare full taushet om innholdet i Avtalen eller annen Konfidensiell informasjon som Partene blir kjent med under utførelsen av Avtalen eller som er delt i samsvar med Avtalen og for øvrig ikke benytte slik informasjon til andre formål enn for å oppfylle Avtalen.

8.2 Partene skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre konfidensiell behandling av Konfidensiell Informasjon, samt hindre at slik informasjon kommer på avveie eller blir delt med uvedkommende.

8.3 Partene skal ikke dele Konfidensiell Informasjon med andre tredjeparter enn deres juridiske og finansielle rådgivere uten forutgående skriftlig samtykke fra den annen Part. Denne evigvarende konfidensialitetsplikten skal overleve denne Avtalen uten utløp eller begrensning.

8.4 Konfidensiell Informasjon skal ikke omfatte opplysninger som:

a) Er eller blir gjort alminnelig kjent på annen måte enn ved utlevering av Konfidensiell Informasjon fra den ene Parten.
b) Er mottatt av en Part fra en tredjepart som var i lovlig besittelse av denne og uten begrensning for utlevering.
c) Er nødvendig for å oppfylle pålegg gitt i medhold av lov eller forskrift eller i avgjørelse av domstoler.

8.5 Hver Part har plikt til straks å underrette den andre Part om det foreligger en overtredelse eller mistanke om overtredelse av denne klausul.

9. Tredjepartsprodukter

9.1 Bistanden fra Solid leveres i plattformer som eies, distribueres og oppdateres av Tredjeparter (f.eks. sosiale medier, nettsteder og programvare).

9.2 Ved å bestille Bistand som nødvendiggjør bruk av leverandører av markeds- og analyseplattformer eller andre Tredjepartsprodukter, gir Klienten Solid tillatelse til å benytte Klientens eksisterende kontoer og/eller opprette kontoer hos Tredjeparter på vegne av Klienten og inngå avtaler med disse for slik bruk på Klientens vegne.

9.3 Solid garanterer at Bistanden skal vises og fungere som avtalt og med full funksjonalitet ved leveranse. Solid fraskriver seg imidlertid ansvar for eventuell fremtidig feilaktig visning eller begrenset funksjonalitet forårsaket av oppdateringer gjennomført av Tredjeparter.

10. Personopplysninger

10.1 Dersom Klienten sender Solid publikumslister eller Solid på annen måte behandler Klientens personopplysninger for å gjennomføre Avtalen vil Klienten og Solid opptre som henholdsvis behandlingsansvarlig og databehandler etter gjeldende personvernlovgivning.

10.2 Solid plikter å iverksette forholdsmessige tiltak for å ivareta krav til informasjonssikkerhet i forbindelse med behandling av personopplysninger på vegne av Klienten.

10.3 Dersom Solid skal behandle personopplysninger på Klientens vegne vil Partenes personvernrettslige rettigheter og forpliktelser reguleres av Solids standard databehandleravtale.

11. Generelle Lovkrav

11.1 Hver Part er ansvarlig for å overholde lovkrav som gjelder for den respektive Part.

11.2 Klienten skal sørge for å ivareta alle krav som gjelder for bruk av informasjonskapsler og tilsvarende teknologier (som pixels og tags). Videre er Klienten ansvarlig for å overholde vilkår og retningslinjer til leverandører av markedsførings- og analyseplattformer.

12. Publisitet

12.1 Solid kan bruke navnet og logoen til Klienten samt overordnet informasjon om det aktuelle oppdraget i forbindelse med annonsering, reklame eller markedsføring av sine tjenester/produkter under eller etter opphøret av denne Avtalen.

13. Ansvar

13.1 Solids Bistand er dynamisk og avhengig av flere faktorer utenfor Solids kontroll. Solid kan dermed ikke garantere at Bistanden vil gi Klienten et ønsket resultat, f.eks. økt trafikk eller salg.

13.2 Partene skal varsle hverandre uten ugrunnet opphold om eventuelle forsinkelser og/eller mangler, uavhengig av hvem som har ansvar for forholdet. Partene skal uten ugrunnet opphold informere hverandre om forhold ved egen virksomhet som kan være av betydning for den andre Partens utførelse av Avtalen.

13.3 Det foreligger mislighold dersom en av Partene ikke oppfyller sine forpliktelser etter Avtalen, og det ikke skyldes forhold som den annen Part er ansvarlig for eller force majeure. Hver Part plikter å straks rette ethvert mislighold for egen regning og uten ugrunnet opphold.

13.4 Ved vesentlig mislighold har den ikke-misligholdende Part rett til å heve Avtalen med 30 dagers skriftlig varsel. Varselet skal inneholde en beskrivelse av avtalebruddets natur og informere om at Avtalen vil bli hevet med mindre misligholdet utbedres.

13.5 Samlet erstatning per kalenderår er begrenset til et beløp som tilsvarer samlet årlig Vederlag (ekskl. MVA) fratrukket kostnader for Tredjepartsprodukter. Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tapt fortjeneste av enhver art, tapte besparelser, tap av data og krav fra tredjeparter.

13.6 Begrensningene i denne klausul gjelder ikke for betalingsforpliktelser, brudd på konfidensialitetsplikten, krenkelse av hverandres eller Tredjeparts immaterielle rettigheter eller dersom en Part har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

13.7 Klienten er ansvarlig for at eget innhold og materiell ikke er lovstridig eller krenker immaterielle rettigheter og Klienten skal holde Solid skadesløs for alle kostnader, utgifter, tap, tapt data, arbeidsstans, skade, krav eller ansvar som skyldes Klientens valg av profilering.

13.8 Med mindre annet følger av preseptorisk lovgivning, må den ikke-misligholdende Parten varsle den annen Part om eventuelle krav innen rimelig tid og senest innen en måned etter at den ikke-misligholdende Parten ble kjent med eller burde ha blitt kjent med misligholdet som ga grunnlag for kravet.

14. Overdragelse

14.1 Klienten kan ikke overdra eller på annen måte overføre Avtalen eller dens rettigheter eller forpliktelser, hverken helt eller delvis, frivillig eller ufrivillig, eller som følge av lov eller plikter eller rettigheter deri, til en tredjepart uten forutgående skriftlig samtykke fra Solid.

14.2 Solid kan overdra denne Avtalen eller dens rettigheter eller forpliktelser til en tredjepart, forutsatt at vedkommende part innehar tilstrekkelig kompetanse til å levere den samme Bistanden som Solid leverer til Klienten.

15. Force Majeure

15.1 Partene skal ikke holdes ansvarlig for mangler og forsinkelser dersom det godgjøres at disse skyldes en hindring utenfor Partenes kontroll, og som de ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller unngått følgene av. Eksempel på slike hindringer er naturkatastrofe, brann, pandemier, epidemier, terror, streik og lockout.

15.2 Denne klausulen gjøres gjeldende ved at den berørte Part innen rimelig tid informerer den andre Parten om situasjonen. Partene skal søke å komme til enighet om en videre løsning. Partenes forpliktelser etter denne Avtalen suspenderes så lenge hindringen foreligger.

15.3 Når hindringen faller bort gjenopprettes Partenes rettigheter og plikter etter denne Avtalen. Fortsetter hindringen i mer enn 60 dager står Partene fritt til å si opp Avtalen uten å kompensere den andre parts eventuelle tap. Ved slikt opphør skal Klienten betale Solid for den Bistand som er levert frem til Avtalens opphør.

16. Selvstendige Parter

16.1 Partene er selvstendige parter. Ingenting i denne Avtalen skal anses å utgjøre et forhold tilsvarende det mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker eller en prinsipal og en agent. For å ivareta hensikten og formålet med denne Avtalen skal hvert Part beholde individuell og uavhengig profesjonell status.

17. Ugyldighet Og Endringer

17.1 I tilfelle noen del av Avtalen blir ansett ugyldig eller ikke kan håndheves, uansett grunn, skal resten av Avtalen bestå med full kraft og virkning. Den klausul som blir kjent ugyldig eller ugjennomførlig skal tolkes eller erstattes av en klausul som tar sikte på å oppnå formålet med den opprinnelige klausulen.

17.2 Med mindre annet er spesifisert kan denne Avtalen ikke endres, unntatt ved forutgående samtykke fra Partenes autoriserte representanter.

18. Lovvalg Og Verneting

18.1 Partenes rettigheter og plikter etter denne Avtalen skal fortolkes og reguleres av norsk rett. Alle tvister som følge av eller i forbindelse med denne Avtalen skal forelegges Oslo tingrett som avtalt verneting.

18.2 Solid tar kundepleie på alvor og er derfor medlem av Bransjerådet for Søkemotormarkedsføring (Bra Søk). Dersom Klienten er misfornøyd med Solids arbeid under Avtalen oppfordres Klienten til å ta direkte kontakt med Solid for å finne en løsning. Hvis ikke Partene klarer å finne en løsning kan Klienten klage Solid inn for Bra Søk.

18.3 I tilfelle tvist, eller krav som oppstår ut av eller i tilknytning til denne Avtalen, eller brudd, opphør eller ugyldighet derav, forplikter Partene seg til å løse konflikten i minnelighet, og avholde et møte med syv dagers varsel hvor Partene deltar med den hensikt å finne en løsning på tvisten. Dersom det har vært avholdt et møte som beskrevet ovenfor uten at Partene har klart å oppnå noen avtale eller enighet, har hver av Partene rett til å anlegge søksmål.

19. Elektronisk Signatur

19.1 Partene er enig i at de elektroniske signaturene til Partene, enten digitale eller krypterte, er ment å godkjenne denne Avtalen og ha samme kraft og effekt som manuelle signaturer til en slik part, og skal være effektiv for å binde parten til Avtalen.

1.1 Ved avtaleinngåelse vil Klienten faktureres 100 % av Vederlaget for oppstart samt Vederlaget for den første måneden av annonseringen. Løpende annonsering faktureres månedlig forskuddsvis den 10. hver måned med 14 dagers forfall. Dersom nødvendig materiell ikke er mottatt fra Klienten innen avtalt oppstartsdato, kan Solid fakturere det samlede Vederlaget etter Oppdragsbekreftelsen.

1.2 Klientens månedlige annonsebudsjett fremgår av Oppdragsbekreftelsen. Faktisk forbruk per måned kan variere, men månedsbudsjettene for annonseringen benyttes for å fastsette Avtalens samlede Vederlag for drift og optimalisering (byråkostnad). Ved avtaleinngåelsen blir Klienten forpliktet til å betale nevnte Vederlag, som vil faktureres Klienten over avtaleperioden uavhengig av om faktisk bruk av annonsebudsjettet blir mindre enn budsjettert. Ved økning av månedlig budsjett for annonsering vil Vederlaget for drift og optimalisering justeres tilsvarende i henhold til Solids gjeldende priser.

1.3 Ved design av annonser er det inkludert to runder med endringer etter oversendt forslag. Dersom det ønskes flere endringer utover disse to rundene, påløper det kr 2 500 per runde. Tilleggsavgiften vil bli fakturert etterskuddsvis.

1.4 Ved oppsett av RDA (Responsive Display Ads) brukes kombinasjoner av bilde og tekst som er mottatt fra Klienten. Sammensetningen av bilde og tekst til annonser er automatisert ved bruk av Tredjepartsprodukter. Ved kjøp av dette produktet er Klienten derfor innforstått med at annonsene kan variere fra eksempler Klienten tidligere har sett.

1.5 Ved søkeordsannonsering gjennom Bing forutsetter det at Klienten samtidig har en avtale med Solid om drift av søkeannonsering gjennom Google Ads. Annonsebudsjett for Bing blir trukket fra annonsebudsjett som er satt til Google Ads annonsering.

1.6 Solid jobber for å rette annonser mot målgrupper som er egnet for våre klienter, uavhengig av hvilke nettsteder de ulike brukerne i målgruppen besøker. For å redusere sannsynligheten for at Klientens annonser vises i en uønsket kontekst, utelukker vi nettsteder som anses å være spam ved å inkludere disse i vår svarteliste. Vi oppdaterer vår svarteliste løpende, blant annet ved hjelp av nettsteder som faktisk.no, Politifact og Storyzy. Klienten må selv ta kontakt med Solid uten ugrunnet opphold dersom Klienten ikke ønsker å vise annonser på nettsider med politisk innhold eller andre kontroversielle temaer eller for øvrig oppdager at vedkommendes annonser blir vist på en uønsket nettside eller med uønsket innhold (f.eks. immaterielle rettigheter tilhørende Tredjeparter).

1.7 Dersom Klienten ønsker å bruke egen kredittlinje eller eget kredittkort for løpende annonsebudsjetter, vil eventuelle månedlige budsjetter ikke nødvendigvis belastes lineært. Klienten må ta høyde for at dagsbudsjetter i teorien kan overskrides med inntil 30,4x.

1.8 For annonsering gjelder en oppsigelsestid på tre måneder regnet fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt av Solid.

1.9 Solid forbeholder seg retten til å stanse annonsering ved Klientens manglende betaling eller vesentlige brudd på øvrige avtalevilkår.

1.10 Ved annonsering i flere annonsekanaler kan Solid fritt fordele annonsebudsjettet mellom kanalene gjennom løpende vurderinger. Eventuelle spesifikke fordelinger av annonsebudsjettet skal avtales skriftlig.

1.11 Solid er offisiell Google Partner. Vennligst les Googles guide for hvordan de jobber med tredjepartsbyråer Øvrige vilkår for eventuelle Tredjepartsprodukter fremgår av Oppdragsbekreftelsen.

2.1 Klientens henvendelser skal rettes til den rådgiveren som Solid har stilt til disposisjon for Klienten. Bruk av design- og utviklingsressurser er ikke inkludert, med mindre annet er skriftlig avtalt.

2.2 Bistanden inkluderer inntil det antall timer som er angitt i Oppdragsbekreftelsen. Det løpende Vederlaget faktureres uavhengig av faktisk bruk.

3.1 Solid er ansvarlig for å sette opp og sende avtalt script/kode til Klienten dersom Klienten har kjøpt teknisk oppsett av Solid og det kreves implementering av script/kode på Klientens nettsted. Når avtalt script/kode er mottatt av Klienten er vedkommende selv ansvarlig for å implementere script/kode på den aktuelle nettsiden der script/kode skal brukes.

3.2 Ved oppsett av produkt feed og Merchant Center for oppsett av Google Shopping, tas det forbehold om at produktinformasjonen oppfyller Googles krav for Google Shopping.

3.3 Oppsett av manuell feed for Google Shopping begrenser seg til maks 20 produkter. Klienten må oppgi nødvendig info og fylle inn Google Spreadsheet sammen med rådgiver hos Solid. Klienten er selv ansvarlig for å oppdatere spreadsheet om det skal gjøres endringer iht. produkter etter den manuelle feeden er levert.

3.4 Dersom nødvendige tilganger ikke blir gitt av Klienten innen 14 dager fra første påminnelse, kan Solid fakturere det totale Vederlaget etter Oppdragsbekreftelsen.

4.1 Dersom Klienten har engasjert Solid for å øke Klientens synlighet på Google, vil Solid gjennomføre et selvstendig og effektivt arbeid med mål om å gi Klienten gode plasseringer for relevante søkefraser i Google. Arbeidet påbegynnes etter avtale og løper fortløpende.

4.2 Solid står fritt til å fordele arbeid for utførelse av Bistanden under Avtalens løpetid, men er ansvarlig for Bistandens fremdrift og skal aktivt søke å nå Klientens mål som bestemt av Klienten og akseptert av Solid. Bistandens fremdrift er avhengig av at Klienten møter Solids frister og gir Solid tilstrekkelige tilbakemeldinger uten ugrunnet opphold.

4.3 I den utstrekning Klienten ønsker det, kan Solid bistå med leveranser utover søkemotoroptimalisering. Slik Bistand vil da faktureres til kr 1 490 per time, med mindre annet blir avtalt.

4.4 Med mindre annet er avtalt er Avtalen underlagt 12 måneders bindningstid. Bindingstiden fremgår av Oppdragsbekreftelsen.

4.5 Avtalen er gjensidig oppsigelig med tre måneders oppsigelsesfrist. Oppsigelse kan foretas i bindingstiden, slik at den totale varigheten tilsvarer bindingstiden. Oppsigelsesperioden regnes fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt hos Solid.