Prosjekt (Prosjektstyring)

I digital markedsføring kan begrepet prosjekt brukes for å betegne prosesser som igangsettes for å nå ett eller flere mål, både internt og i arbeid med kunder. Et prosjekt kan være en lengre prosess med løpende arbeid, men det kan også være korte prosesser som gjøres over dager eller uker.

Hva er et prosjekt?

Et prosjekt er et eller flere tiltak av ulik størrelse, som utføres for å nå gitte mål innenfor en gitt tids- og ressursramme. Det kan være en definert oppgave, men det kan også være en innsats som gjøres for å oppnå ett eller flere mål. I markedsføring jobbes det ofte mot og for å oppnå kundens mål innenfor rammer som er satt i samarbeid med kunden.

Organisering av et prosjekt

Prosjektets mål og rammer bestemmer hvordan prosjektet bør organiseres. I digital markedsføring er størrelsen på prosjektene varierende. I noen prosjekter kan det være aktuelt med flere spesialister og tverrfaglig kompetanse, samt rådgivning og prosjektledelse underveis. I andre tilfeller kan spesialistene selv holde i prosjektet, hvor andre roller bistår eller følger opp ved behov. Prosjektlederen har i disse tilfellene en koordineringsrolle og følger opp rammene i prosjektet.

I selve arbeidet med prosjekter er dette ofte gjort innenfor satte og innarbeidede rutiner. F.eks. Hvis en kunde kjøper produkt “x”, så følges satte rutiner., samtidig som prosessen tilpasses kundens utgangspunkt og mål.

Prosjektstyring

Styring av prosjekter skjer i større og mindre grad fra begynnelse til slutt i et prosjekt. Prosjektstyringen er viktig for å sikre at leveranser skjer etter forventning. Det finnes ulike måter å sikre god prosjektstyring på. Eksempelvis ved bruk av prosjektstyringsverktøy. I tillegg er det alltid nødvendig med god struktur og kommunikasjon fra start.

Oppsummering

Et prosjekt kan defineres på forskjellige måter, men innenfor digital markedsføring jobbes det ofte mot og for å nå kundens mål. Disse målene utarbeides i samarbeid  med kunden og rammene i prosjektet settes ut i fra disse. Organiseringen og arbeidet med prosjektet blir gjort med utgangspunkt i disse målene og rammene som er satt.