SWOT-analyse

En SWOT-analyse er som å se på bedriften din gjennom et forstørrelsesglass. Den hjelper deg med å få et klart bilde av bedriftens nåværende og fremtidige situasjon.

Hva er en SWOT-analyse?

SWOT er en engelsk forkortelse for styrker, svakheter, muligheter og trusler. Det er en analysemetode for å identifisere og oppnå innsikt i interne faktorer innad i bedrift. Analysen er også et hjelpemiddel for å kartlegge og analysere eksterne faktorer rundt bedriften, som for eksempel konkurransesituasjonen i markedet. SWOT-analysen er et effektivt verktøy som skaper en helhetlig oversikt over faktorer som kan påvirke bedriften sin nåværende og fremtidige ytelse.  

Hvorfor er en SWOT-analyse viktig?

En SWOT-analyse gir innsikt i bedriftens styrker og svakheter som videre gir en klar forståelse av bedriftens situasjon og forbedringspotensial på mikronivå. Analysen er med på å kartlegge potensielle markedsmessige muligheter og trusler på makronivå, som bedriften har og kan forberede seg på i fremtiden. SWOT-analysen vil rett og slett skape et solid grunnlag for en fremtidig strategiplan. På denne måten kan bedriften ta gode beslutninger, planlegge fremtidige handlinger og utnytte styrker og muligheter ved å gjennomføre tiltak for å takle potensielle trusler. 

Hvordan gjøre en SWOT-analyse ?

I en SWOT-analyse er det fire hovedområder som evalueres :

  • Styrker: Første steg er å se på interne positive sider ved bedriften som gir bedriften et konkurransefortrinn og forbedrer posisjonen i markedet. Det kan for eksempel være effektive interne prosesser. 
  • Svakheter: Videre identifiseres de interne utfordringene som kan ha en negativ innvirkning på bedriftens prestasjoner, for eksempel dårlig intern kommunikasjon. 
  • Muligheter: Neste steg er å avdekke hvilke eksterne muligheter bedriften kan utnytte, som teknologiske framskritt. 
  • Trusler: Siste steg er å identifisere eksterne faktorer som kan være en trussel for bedriftens videre vekst, for eksempel nye konkurrenter på markedet.

Et praktisk eksempel på en SWOT-analyse 

SWOT analyse eksempel

Oppsummering

SWOT analysen er et praktisk verktøy som guider deg mot bedre beslutninger og strategier, slik at bedriften din kan styrkes, vokse og navigeres gjennom dagens utviklende marked.